Avis Legal

1.- Titularitat del domini aliancacubelles.com

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electronic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat de aquest domini es de la Societat Recreativa l’Aliança, (d’aquí en endevant l’Aliança), associació inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el numero de registre 625, CIF G-58355967 i seu social a Plaça de la font, 11, de Cubelles.

2.- Objecte i ambit d’aplicació.

Les presents condicions d’us de la web, www.aliancacubelles.com, tenen com objecte regular l’acces de forma gratuita al public general i l’utilització per part dels usuaris.

L’acces a la web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’avis legal, aixì com la resta de politiques que, si es precisa, es poden preveure en la web.

L’usuari esta subjecte a les politiques i condicions vigents en el moment que utilitzi la pagina web present, a excepció de que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer canvis adequats amb caracter retroactiu de les politiques o condicions mencionades. En aquest sentit, l’Aliança es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sin necesitat de previ avís, configuracions, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta web, la presentació d’aquesta i de les condicions d’acces. Per tant, es recomena als usuaris que consultin adequadament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se i contractar determinats productes i/o serveis (per exemple compra d’entrades per a esdeveniments esportius), suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i, si escau, de registre i contractació.

3.- Prestació del servei.

L’Aliança no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. L’Aliança farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el necessari per restablir les comunicacions i corregir els errors tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts.

L’Aliança no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a l’Aliança, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Aliança, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

4. Informació suministrada a la web.

En el cas que en algun moment es produís algun error en la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

5.- Propietat intelectual e industrial.

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos a la web són propietat de l’Aliança, que disposa si escau del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació de l’Aliança, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

6.- Hiperenllaços i «Links».

Entre els seus continguts, la web de l’Aliança inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet. No obstant això, l’entitat no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a l’Aliança. Els enllaços facilitats a la web de l’Aliança tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web, però en cap cas situa a l’Aliança en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, l’Aliança declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. L’entitat no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un ‘link’ a la web www.aliancacubelles.com. No obstant això, la utilització de ‘links’ en altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilización ni apropiació del contingut de les mateixes, i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que es realitzin. L’Aliança aconsella als visitants a altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a l’Aliança que permetin l’accés a la web del sense consentiment i/o autorització expressa. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços a llocs web aliens a l’Aliança no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi el hiperenllaç, ni l’acceptació per part de l’entitat dels seus continguts, opinions ni serveis.

7.- Responsabilitat per el contingut dels hiperenllaços.

L’Aliança no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, licitud i la fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l’emmagatzematge i la posada a la disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

8.- Condicions d’us per part dels usuaris.

L’accés a la pàgina web www.aliancacubelles.com és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’ofereixin de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals i els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets de l’Aliança, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web, així com el seu ús, als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web www.aliancacubelles.com, l’usuari s’obliga a:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, la web de l’entitat ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona de l’Aliança amb suficient poder a tals efectes.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, *injurioso, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. de l’Aliança o, en general, a qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del com no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.

9.- Registre.

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com la newsletter en els quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en les notes legals dels formularis.

A tals efectes, l’usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari, i a mantenir-la actualitzada. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Per tant, l’entitat no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades per l’usuari.

A més, si com a conseqüència del registre es dotés a l’usuari d’un nom d’usuari concret, clau i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-los en secret i custòdia, ja que són de caràcter personal i confidencial, i es compromet també a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua de la mateixa per part de l’usuari.

L’entitat vetllarà a tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Garanteix a tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus d’arxiu.

10.- Extinció de responsabilitat.

L’Aliança en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar, ja que ni pot ni ha de garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat de l’entitat que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web de l’Aliança; i) falta de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes de l’entitat; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’Aliança no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui ho hagi efectuat, ja que l’entitat no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

11.- Protecció de dades.

L’Usuari podrà remetre a l’Aliança les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina Web. Aquests formularis incorporen la corresponent política de privadesa on se li informarà del tractament de les seves dades de caràcter personal, les finalitats del tractament, com exercir els seus drets, etc.

En qualsevol cas, si tingués qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals per part de l’Aliança, pot posar-se en contacte amb l’entitat, a l’adreça postal indicada a l’apartat següent, amb l’asumpte «RGPD», o bé per correu electrònic a l’adreça alianca@aliancacubelles.com.

12.- Consultes, sugerencies, queixes i reclamacions.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a l’Aliança, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini a cada moment, tals com:

Telèfon: 629 010 545 
Correu electrònic: alianca@aliancacubelles.com
Correu postal: Societat Recreativa l’Aliança, Plaça de la Font, 13, 08880 – Cubelles (Barcelona)

13.- Cookies.

L’Aliança informa als usuaris que, per millorar i facilitar la navegació, la web www.aliancacubelles.com utilitza dispositius d’implantació de ‘*cookies’ i emmagatzematge d’IP. La ‘*cookie’ és un arxiu que es diposita en l’equip utilitzat per l’usuari, i el seu únic objectiu és simplificar la navegació per la web (aquesta ‘*cookie’ no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La ‘*cookie’ només pot ser llegida per l’entitat i per l’usuari, i aquest la pot esborrar accedint a les opcions del navegador.

14.- Legislació aplicable i jurisdiccional.

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de l’obligació o en el del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Espanya).