Normativa Aplicable

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persone juridiques.

  • Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme

  • Reglament General de protecció de dades 2016/679.

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació publica i bon govern.

  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.